Avtalefestet Pensjon (AFP)

Avtalefestet Pensjon (AFP)

Dersom du er ansatt i en bedrift med tariffavtale i privat sektor, har du rett til AFP. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før fylte 62 år, vil derfor ikke kunne få AFP.

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. Ordningen kan derfor regnes som arbeidslivets pensjonsordning for de som arbeider til fylte 62 år eller lenger.

Les mer om AFP HER.