Kategorier
Nyheter

Årsmøte

Årsmøte til avdelingen vil bli avholdt torsdag den 20. mai 2021 kl. 18:00

Møte vil bli avholdt i Folkets Hus Lillestrøm, Strorgata 38, 2000 Lillestrøm.

Pågrunn av den pågående pandemien og for å forenkle en evt. smittesporing vil det være krav om påmelding til årsmøte. Dette kan gjøres ved å sende en mail til avd001@fellesforbundet.org

Hvis møte ikke kan holdes fysisk så blir det arrengert på Teams og deltakgerne vil få en mail med link.

Dagsordren:

1: Åpning

2: Konstituering

3: Beretning 2020

4: Regnskap

5: Budskjett

6: Handlingsplan 2021

7: Bevilgninger

8: Forslag

9: Valg

Kategorier
Nyheter

1. Mai 2021

I det siste året som pandemien har vært så har vi sett litt av hva samhold betyr, men dette ikke kan sammenlignes med det som skjedde for over 80 år siden.

Vi har det siste året måtte holde oss hjemme både fra jobb og annet fritidssyssel da mye har vært stengt ned. Vi håper på bedre tider snart, da flere og flere blir vaksinert og at vi kan begynne åpning av Samfunnet igjen

Jeg ønsker alle en riktig fin 1. Mai.

Her er historien om tyskernes angrep på fagbevegelsen under 2. verdenskrig:

Det er i år 80 år siden de første fagforeningslederne ble henrettet av den tyske okkupasjonsmakten i Norge.

Krigen kom til Norge 9 april 1940 og varte til 8 mai 1945.

Den 3. september i 1941 ankom sjefen for Nazi Tysklands sikkerhetspoliti og sikkerhetstjeneste Reinhard Heydrich Oslo. Han kom for å møte Hitlers Rikskommissar for Norge, Josef Terboven.

De skulle sette en stopper for arbeidet til LO.

Tre dager etter reiste Heydrich tilbake til Tyskland.

Fire dager etter dette, den 10. september, proklamerte Terboven sivil unntakstilstand i Oslo og Aker.

Den 10. september, startet terroren mot det norske folk for alvor under 2. verdenskrig.

De første ofrene i frihetskampen falt her.

Klubbformann Rolf Wickstrøm fra Skabo jernbanevognfabrikk og LO-advokat Viggo Hansteen, ble regelrett likvidert av tyskerne. Det var slik motstandskampen mot den tyske okkupasjonsmakten fikk en ny dimensjon.

Den norske arbeiderbevegelsen, med LO i spissen, hadde i lang tid vært den farligste og best rustede organisasjonen i motstandskampen i tyskernes øyne

Tyskerne var redde for arbeidermakta. Kanskje fordi den så åpenbart var, og er, en rettferdig makt.

”Melkestreiken” som hadde brutt ut blant Oslos jernarbeidere 8. september var den angivelige grunnen til dette.

Streiken oppsto spontant da melkeforsyningene til arbeidsplassene ble stoppet av tyskerne. Den 9. september streiket rundt 25 000 arbeidere i Oslo.

Flere hundre ble arrestert den 10. september, blant dem var nettopp den snart 41 årige Viggo Hansteen, og den 28 år gamle Rolf Wickstrøm. Hansteen og Wickstrøm dømmes etter en haste ”rettssak” og de ble begge skutt, rett ved bautaen som er satt opp på Årvoll.

Også formannen i Norsk Jern og Metall arbeiderforbund, Josef Larsson, og LO’s nestleder, Buvik blir dømt til døden, men ble senere såkalt ”benådet” til livsvarig fengsel og sendt til Tyskland. Buvik overlevde ikke oppholdet i Tyskland.

Henrettelsen av Hansteen og Wickstrøm satte ord på tyskernes fremferd. Terroren mot det norske folk var nå blitt et faktum. Sivilbefolkningen var i sjokk etter beskjeden om drapene. Men det satte likevel ikke det norske folk ut av spill. Tvert imot. Tyskernes handlinger vekket for alvor motstandskampen i Norge!

Vi må aldri glemme de som ga sitt liv for vår frihet.

Ønsker dere alle en fin dag

Hilsen Magne Glimdal

Leder Fellesforbundet avd.1 Oslo – Akershus

Kategorier
Nyheter

Påskestengt

Avdelingskontoret vil være stengt i hele påsken.

Vi er tilbake tirsdag 6. april.

Har du en sak som haster, kan du sende oss en mail til avd001@fellesforbundet.org

God påske

Kategorier
Nyheter

Årsberetning 2020

Årsberetningen for 2020 er klar og kan lastes ned her

Kategorier
Nyheter

Hans-Christian Gabrielsen 1967-2021

Hans-Christian Gabrielsen 1967-2021

Det er med stor sorg vi i dag har mottatt beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død.

Hans-Christian vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Våre tanker går nå til kona Trine og datter Camile.

Kategorier
Nyheter

Fellesforbundets krav ifm grensestengning og inntekssikring

Stengte grenser og arbeidstakernes rettigheter
Da landets grenser ble stengt i mars 2020 opplevde vi at mange av våre utenlandske medlemmer, særlig i industrien, ble gående uten inntekt på grunn av uklarheter i regelverket, problemer med registrering hos NAV osv.


Vi hadde forventet at det nær ett år senere var ryddet opp i dette, og at det nå var forberedt informasjon til arbeidstakere i forbindelse med nye grensestengninger. Vi registrerer at dette overhodet ikke er tilfelle. I slutten av januar mistet mange arbeidstakere igjen inntekten over natta. Og myndighetene svikter både arbeidstakere og arbeidsgivere – regjeringen har så langt ingen klare svar på hvilke regler og inntektssikringsordninger som gjelder.


Dette rammer blant annet mange av Fellesforbundets medlemmer, som grensependlere langs svenskegrensa og andre pendlere fra EØS-området. Et typisk eksempel er fra en byggbedrift, som dagen etter grensestengningen sendte ut informasjon til sine ansatte: «Vi har i dag en uoversiktlig situasjon der regelverket ikke er tydelig hverken for oss som arbeidsgiver eller for deg som medarbeider hos oss». Bedriften konkluderte deretter med at arbeidstakere som er i Sverige og ikke kan komme på jobb, får tilbud om permisjon uten lønn. De siste par ukene har forbundet fått informasjon fra mange avdelinger og klubber om medlemmer som står på bar bakke. Folk kommer seg ikke på jobb, og mottar verken lønn, dagpenger eller sykepenger.
Regjeringen må ta ansvar, og forbundet jobber med intenst med saken gjennom alle tilgjengelige kanaler. Vi har blant annet varslet om situasjonen i ulike møter med regjeringen, levert en klar melding til Arbeidslivs- og politisk råd og vi har fortløpende kontakt og tett dialog med LO i arbeidet med å presse regjeringen til å ta ansvar.


Fellesforbundets helt ufravikelige utgangspunkt er at arbeidstakere som skatter til og arbeider i Norge og som helt ufrivillig har havnet i en situasjon hvor de blir utestengt fra jobb, ikke skal miste inntekten. Så langt er det ikke klarlagt fra myndighetenes side verken om eller hvordan inntektstapet skal kompenseres eller hvilke ytelser arbeidstakerne har krav på i denne helt spesielle situasjonen. Dessverre har vi en regjering som vender det blinde øyet til og lar arbeidsfolk seile sin egen sjø.


Flere av avdelingene har sendt eksempler og informasjon om konsekvensene av grensestengningen til forbundet. Fortsett med det, vi trenger ammunisjon, og vi gir oss ikke!

Kategorier
Nyheter

Stengte grenser – hva nå?

Diverse spørsmål og svar om stengte grenser.

Gjelder innreiserestriksjonen for alle utlendinger?

Nei, utlendinger som er bosatt i Norge kan fortsatt reise inn. Karanteneregler gjelder for alle innreisende. Se også ytterlige unntak i pressemelding fra regjeringen (link nederst). Innreiserestriksjonen rammer blant annet mennesker som har sitt arbeid i Norge, men som er bosatt i utlandet.

Kan arbeidsgiver permittere pga stengte grenser?

I utgangspunktet er det kanskje lett å tenke at svaret er nei, men utgangspunktet må tas i Hovedavtalen. Hovedavtalen mellom LO og NHO forutsetter at det må foreligge et saklig grunnlag som gjør det nødvendig for bedriften å permittere ansatte (§ 7-1). Følgende fremgår av LOs kommentarer til denne bestemmelsen:

Som eksempel på saklig grunn kan nevnes ordremangel, vareopptelling, reparasjoner og ominnredning av arbeidslokalene av slik art og omfang at produksjonen helt eller delvis må innstille og med den følge at arbeidstakerne ikke kan beskjeftiges.
Det vil også være grunnlag for permittering dersom det er inntruffet slike uforutsette omstendigheter som nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Slike omstendigheter kalles force majeure. Som eksempler på hendinger som vil omfattes av denne bestemmelsen kan nevnes brann, strømbrudd, naturkatastrofer o.l. Også streik i annen bedrift kan etter omstendighetene være en slik uforutsett hending. Man må for øvrig merke seg at det ikke er tilstrekkelig at det er inntruffet slike uforutsette hendinger. Hendingene må i tillegg medføre at bedriften helt eller delvis må innstille og slik at det av den grunn ikke blir mulig å beskjeftige de arbeidstakere som permitteringen skal gjelde for.

Spørsmålet må vurderes konkret for hver enkelt bedrift, men det kan tenkes at det oppstår en situasjon som gjør at bedriftens produksjon stopper opp fordi noen av arbeidstakerne ikke kommer seg på jobb. Spørsmålet er da om man kan permittere de ansatte som kan komme seg på jobb, men som ikke kan sysselsettes.

Etter en tolkning av dagens praksis kan det gi saklig grunnlag for permittering. Mer uklart er det om ansatte som ikke kunne komme seg på jobb pga stengte grenser også kan permitteres i en slik situasjon. Selv om den direkte årsak til at disse ikke kan beskjeftiges er stengte grenser, kan heller ikke disse sysselsettes når produksjonen stopper opp, og det er liten grunn til å unnta også disse arbeidstakerne fra permitteringsvarsel. Det vil være opp til LO og NHO om hva som ligger i «saklig grunn».

Hele poenget med å kunne permittere er at det skjer forhold som i mer eller mindre grad er forhold utenfor arbeidsgivers kontroll som gjør det umulig å beskjeftige de ansatte på økonomisk forsvarlig vis. Og stengte grenser som fører til produksjonsstans vil i utgangspunktet være en omstendighet utenfor arbeidsgivers kontroll. Dersom arbeidsoppgavene er av en slik art at de krever fysisk tilstedeværelse, kan det derfor argumenteres for at det også er en åpning for å kunne permittere i en slik ekstrem omstendighet som stengte grenser innebærer. Forutsetningen må imidlertid være at aktiviteten i virksomheten må stanses/reduseres. Hvis produksjonen kan gå som normalt, på tross av at enkelte arbeidstakere ikke kommer seg på jobb, vil det ikke være saklig grunn til å foreta permittering.

Kan arbeidsgiver si opp de som ikke kan komme på jobb pga stengte grenser?

Nei, stengte grenser vil ikke utgjøre saklig grunnlag for oppsigelse.
Har arbeidsgiver lønnsplikt når arbeidstakeren ikke kan komme på jobb pga stengte grenser?
Nei, arbeidsgiver har da i utgangspunktet ikke lønnsplikt, med mindre annet følger av avtale.

Har en arbeidstaker som ikke kan komme seg på jobb i Norge pga stengte grenser, krav på dagpenger?

Dagpenger forutsetter at du er arbeidsledig eller permittert. Den som er utestengt fra arbeid vil i utgangspunktet også være uten arbeid. Signalene fra departementet er at en slik situasjon vil omfattes av dagpengereglene. Vi avventer nærmere avklaringer. Bor arbeidstakeren i Sverige kan vedkommende muligens ha krav på ytelser fra Sverige.

Har en arbeidstaker som ikke kan komme seg på jobb pga stengte grenser, krav på sykepenger?

Nei, ikke under dagens regler (per 28.01.2021). Dette forutsetter sykdom. Covid-19 eller mistanke om smitte kan gi rett til sykepenger. Av den grunn kunne de som var i myndighetspålagt karantene også ha rett til sykepenger. Dagens situasjon er imidlertid ikke omfattet av disse regler, og det må en ny lov- eller forskriftshjemmel til for å kunne utbetale sykepenger på grunn av stengte grenser.

Hvor finner jeg mer informasjon?
– Pressemelding fra regjeringen om stengte grenser
– Informasjon fra NAV om arbeid i Norge
– Rundskriv om midlertidige regler for dagpenger under covid-19-pandemien
– Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19
– Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Kategorier
Nyheter

Utsettelse av klubbenes årsmøter

Med bakgrunn i dagens situasjon med Corona-epidemi og helsemyndighetenes smittevernråd har flere av forbundets bedriftsklubber utfordringer med å gjennomføre sine årsmøter. Forbundets vedtekter fastsetter at årsmøter i klubber skal avholdes innen utgangen av februar.

Forbundsstyret har i møte 26. januar gitt dispensasjon fra fristen for årsmøter i bedriftsklubbene i 2021, frem til helsemyndighetene endrer sine smittevernråd slik at fysiske møter igjen kan gjennomføres.

Valgperioden prolongeres for de valgte i klubber.

Se mer informasjon om koronasituasjonen på Fellesforbundet sin nettside.

Kategorier
Nyheter

Webinar om LOfavør pensjonskonto

LOfavør komiteen i LO Viken Oslo inviterer til gratis webinar om LOfavør pensjonskonto og andre LOfavør medlemsfordeler.

Webinaret arrangeres på dagtid og kveldstid slik at alle har muligheter til å delta.

I år er det slik at alle som jobber i privat sektor får en egen pensjonskonto.
Her vil pensjon fra tidligere arbeidsforhold, og dagens arbeidsgiver samles på én konto.

Hva betyr dette for deg, og hva bør du tenke på?
Meld deg på webinaret og få svaret på dagtid eller om kveldstid passer bedre.

Onsdag 10. februar kl. 10.00 – 11.00 – Påmelding dagtid HER
Onsdag 10. februar kl. 18.30 – 19.30 – Påmelding kveldstid HER

Linken til webinaret blir tilsendt 9. februar.

Les mer om webinaret og program på vår hjemmeside LO Viken Oslo HER

Kategorier
Nyheter

Aker kjøper Rainpower

Da er det bare å gratulerer alle våre medlemmer på Rainpower med å bli en del av Aker konsernet. Vi håper dette oppkjøpe vil styrke den grønne industrien i Norge og sikre arbeidsplassene i mange år fremover.

Vil du lese mer om Rainpower kan du gjøre det HER

Vil du lese mer om oppkjøpe kan du gjøre det HER