Kategorier
Nyheter

Fellesforbundets krav ifm grensestengning og inntekssikring

Stengte grenser og arbeidstakernes rettigheter
Da landets grenser ble stengt i mars 2020 opplevde vi at mange av våre utenlandske medlemmer, særlig i industrien, ble gående uten inntekt på grunn av uklarheter i regelverket, problemer med registrering hos NAV osv.


Vi hadde forventet at det nær ett år senere var ryddet opp i dette, og at det nå var forberedt informasjon til arbeidstakere i forbindelse med nye grensestengninger. Vi registrerer at dette overhodet ikke er tilfelle. I slutten av januar mistet mange arbeidstakere igjen inntekten over natta. Og myndighetene svikter både arbeidstakere og arbeidsgivere – regjeringen har så langt ingen klare svar på hvilke regler og inntektssikringsordninger som gjelder.


Dette rammer blant annet mange av Fellesforbundets medlemmer, som grensependlere langs svenskegrensa og andre pendlere fra EØS-området. Et typisk eksempel er fra en byggbedrift, som dagen etter grensestengningen sendte ut informasjon til sine ansatte: «Vi har i dag en uoversiktlig situasjon der regelverket ikke er tydelig hverken for oss som arbeidsgiver eller for deg som medarbeider hos oss». Bedriften konkluderte deretter med at arbeidstakere som er i Sverige og ikke kan komme på jobb, får tilbud om permisjon uten lønn. De siste par ukene har forbundet fått informasjon fra mange avdelinger og klubber om medlemmer som står på bar bakke. Folk kommer seg ikke på jobb, og mottar verken lønn, dagpenger eller sykepenger.
Regjeringen må ta ansvar, og forbundet jobber med intenst med saken gjennom alle tilgjengelige kanaler. Vi har blant annet varslet om situasjonen i ulike møter med regjeringen, levert en klar melding til Arbeidslivs- og politisk råd og vi har fortløpende kontakt og tett dialog med LO i arbeidet med å presse regjeringen til å ta ansvar.


Fellesforbundets helt ufravikelige utgangspunkt er at arbeidstakere som skatter til og arbeider i Norge og som helt ufrivillig har havnet i en situasjon hvor de blir utestengt fra jobb, ikke skal miste inntekten. Så langt er det ikke klarlagt fra myndighetenes side verken om eller hvordan inntektstapet skal kompenseres eller hvilke ytelser arbeidstakerne har krav på i denne helt spesielle situasjonen. Dessverre har vi en regjering som vender det blinde øyet til og lar arbeidsfolk seile sin egen sjø.


Flere av avdelingene har sendt eksempler og informasjon om konsekvensene av grensestengningen til forbundet. Fortsett med det, vi trenger ammunisjon, og vi gir oss ikke!

Kategorier
Nyheter

Stengte grenser – hva nå?

Diverse spørsmål og svar om stengte grenser.

Gjelder innreiserestriksjonen for alle utlendinger?

Nei, utlendinger som er bosatt i Norge kan fortsatt reise inn. Karanteneregler gjelder for alle innreisende. Se også ytterlige unntak i pressemelding fra regjeringen (link nederst). Innreiserestriksjonen rammer blant annet mennesker som har sitt arbeid i Norge, men som er bosatt i utlandet.

Kan arbeidsgiver permittere pga stengte grenser?

I utgangspunktet er det kanskje lett å tenke at svaret er nei, men utgangspunktet må tas i Hovedavtalen. Hovedavtalen mellom LO og NHO forutsetter at det må foreligge et saklig grunnlag som gjør det nødvendig for bedriften å permittere ansatte (§ 7-1). Følgende fremgår av LOs kommentarer til denne bestemmelsen:

Som eksempel på saklig grunn kan nevnes ordremangel, vareopptelling, reparasjoner og ominnredning av arbeidslokalene av slik art og omfang at produksjonen helt eller delvis må innstille og med den følge at arbeidstakerne ikke kan beskjeftiges.
Det vil også være grunnlag for permittering dersom det er inntruffet slike uforutsette omstendigheter som nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Slike omstendigheter kalles force majeure. Som eksempler på hendinger som vil omfattes av denne bestemmelsen kan nevnes brann, strømbrudd, naturkatastrofer o.l. Også streik i annen bedrift kan etter omstendighetene være en slik uforutsett hending. Man må for øvrig merke seg at det ikke er tilstrekkelig at det er inntruffet slike uforutsette hendinger. Hendingene må i tillegg medføre at bedriften helt eller delvis må innstille og slik at det av den grunn ikke blir mulig å beskjeftige de arbeidstakere som permitteringen skal gjelde for.

Spørsmålet må vurderes konkret for hver enkelt bedrift, men det kan tenkes at det oppstår en situasjon som gjør at bedriftens produksjon stopper opp fordi noen av arbeidstakerne ikke kommer seg på jobb. Spørsmålet er da om man kan permittere de ansatte som kan komme seg på jobb, men som ikke kan sysselsettes.

Etter en tolkning av dagens praksis kan det gi saklig grunnlag for permittering. Mer uklart er det om ansatte som ikke kunne komme seg på jobb pga stengte grenser også kan permitteres i en slik situasjon. Selv om den direkte årsak til at disse ikke kan beskjeftiges er stengte grenser, kan heller ikke disse sysselsettes når produksjonen stopper opp, og det er liten grunn til å unnta også disse arbeidstakerne fra permitteringsvarsel. Det vil være opp til LO og NHO om hva som ligger i «saklig grunn».

Hele poenget med å kunne permittere er at det skjer forhold som i mer eller mindre grad er forhold utenfor arbeidsgivers kontroll som gjør det umulig å beskjeftige de ansatte på økonomisk forsvarlig vis. Og stengte grenser som fører til produksjonsstans vil i utgangspunktet være en omstendighet utenfor arbeidsgivers kontroll. Dersom arbeidsoppgavene er av en slik art at de krever fysisk tilstedeværelse, kan det derfor argumenteres for at det også er en åpning for å kunne permittere i en slik ekstrem omstendighet som stengte grenser innebærer. Forutsetningen må imidlertid være at aktiviteten i virksomheten må stanses/reduseres. Hvis produksjonen kan gå som normalt, på tross av at enkelte arbeidstakere ikke kommer seg på jobb, vil det ikke være saklig grunn til å foreta permittering.

Kan arbeidsgiver si opp de som ikke kan komme på jobb pga stengte grenser?

Nei, stengte grenser vil ikke utgjøre saklig grunnlag for oppsigelse.
Har arbeidsgiver lønnsplikt når arbeidstakeren ikke kan komme på jobb pga stengte grenser?
Nei, arbeidsgiver har da i utgangspunktet ikke lønnsplikt, med mindre annet følger av avtale.

Har en arbeidstaker som ikke kan komme seg på jobb i Norge pga stengte grenser, krav på dagpenger?

Dagpenger forutsetter at du er arbeidsledig eller permittert. Den som er utestengt fra arbeid vil i utgangspunktet også være uten arbeid. Signalene fra departementet er at en slik situasjon vil omfattes av dagpengereglene. Vi avventer nærmere avklaringer. Bor arbeidstakeren i Sverige kan vedkommende muligens ha krav på ytelser fra Sverige.

Har en arbeidstaker som ikke kan komme seg på jobb pga stengte grenser, krav på sykepenger?

Nei, ikke under dagens regler (per 28.01.2021). Dette forutsetter sykdom. Covid-19 eller mistanke om smitte kan gi rett til sykepenger. Av den grunn kunne de som var i myndighetspålagt karantene også ha rett til sykepenger. Dagens situasjon er imidlertid ikke omfattet av disse regler, og det må en ny lov- eller forskriftshjemmel til for å kunne utbetale sykepenger på grunn av stengte grenser.

Hvor finner jeg mer informasjon?
– Pressemelding fra regjeringen om stengte grenser
– Informasjon fra NAV om arbeid i Norge
– Rundskriv om midlertidige regler for dagpenger under covid-19-pandemien
– Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19
– Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Kategorier
Nyheter

Utsettelse av klubbenes årsmøter

Med bakgrunn i dagens situasjon med Corona-epidemi og helsemyndighetenes smittevernråd har flere av forbundets bedriftsklubber utfordringer med å gjennomføre sine årsmøter. Forbundets vedtekter fastsetter at årsmøter i klubber skal avholdes innen utgangen av februar.

Forbundsstyret har i møte 26. januar gitt dispensasjon fra fristen for årsmøter i bedriftsklubbene i 2021, frem til helsemyndighetene endrer sine smittevernråd slik at fysiske møter igjen kan gjennomføres.

Valgperioden prolongeres for de valgte i klubber.

Se mer informasjon om koronasituasjonen på Fellesforbundet sin nettside.

Kategorier
Nyheter

Webinar om LOfavør pensjonskonto

LOfavør komiteen i LO Viken Oslo inviterer til gratis webinar om LOfavør pensjonskonto og andre LOfavør medlemsfordeler.

Webinaret arrangeres på dagtid og kveldstid slik at alle har muligheter til å delta.

I år er det slik at alle som jobber i privat sektor får en egen pensjonskonto.
Her vil pensjon fra tidligere arbeidsforhold, og dagens arbeidsgiver samles på én konto.

Hva betyr dette for deg, og hva bør du tenke på?
Meld deg på webinaret og få svaret på dagtid eller om kveldstid passer bedre.

Onsdag 10. februar kl. 10.00 – 11.00 – Påmelding dagtid HER
Onsdag 10. februar kl. 18.30 – 19.30 – Påmelding kveldstid HER

Linken til webinaret blir tilsendt 9. februar.

Les mer om webinaret og program på vår hjemmeside LO Viken Oslo HER

Kategorier
Nyheter

Aker kjøper Rainpower

Da er det bare å gratulerer alle våre medlemmer på Rainpower med å bli en del av Aker konsernet. Vi håper dette oppkjøpe vil styrke den grønne industrien i Norge og sikre arbeidsplassene i mange år fremover.

Vil du lese mer om Rainpower kan du gjøre det HER

Vil du lese mer om oppkjøpe kan du gjøre det HER

Kategorier
Nyheter

2 eller 14 dagers varsel ved permittering

Først skal permitteringer drøftes med tillitsvalgt. Så skal det skrives protokoll og varsles. Så kan permitteringene gjennomføres to dager senere.

Foreløpig er nedstengingen varslet fram til 31. januar. I denne perioden har arbeidsgiver lønnsplikt. Varer nedstengningen lenger enn dette må de permitterte melde seg som arbeidssøkende hos Nav for eventuelt å få dagpenger.

LO-advokatene har fått mange henvendelser om det er to eller 14 dager som er fristen for permitteringsvarsel.

Koronaviruset gir i seg selv, etter LO-advokatenes synspunkter, ikke hjemmel for å bruke to-dagers regelen. Men en myndighetspålagt hendelse, som dette, vil nok kunne gå inn i denne hjemmelen. Arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) regulerer uforutsette hendinger som følgende: Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.

Mange blir imidlertid også rammet indirekte. Da må arbeidsgiver, etter LO-advokatenes oppfatning, forholde seg til 14 dagers varslingsfrist.

Krav om at det føres protokoll

– Det er dessverre ikke mulig å anbefale noe annet, enn at hver eneste permitteringsbegrunnelse og varslingsfrist må vurderes i lys av de konkrete omstendigheter, poengterer jurist Atle Sønsteli Johansen.

– LOs juridiske avdeling har vurdert det slik at den akutte nedstengingen av frisørsalonger i mars 2020, etter all sannsynlighet faller innenfor det partene har ment med begrepet «uforutsette hendinger», sier Johansen til FriFagbevegelse.

– Det er videre viktig å være klar over at før arbeidsgiver kan sende varsel om permittering, må arbeidsgiver konferere med den tillitsvalgte, og det er krav om at det skrives protokoll.

Varslingsfristen begynner først å løpe når konferansen er avholdt, understreker han.

Kategorier
Nyheter

Juleferie

Avdelingskontoret er stengt fra 23. Desember og vi er tilbake igjen mandag 4. Januar. Hvis dere allikvell må ha tak i oss før dette, kan dere sende en mail til avd001@fellesforbundet.org denne vil bli sjekket sporadisk gjennom romjulen.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Kategorier
Nyheter

Juleferie med påfølgene karantene

Det er snart jul og mange skal hjem til familiene sine, også utenlandske arbeidstagere. Oslo kommune har derfor kommet med en liten presisering om karantene reglene som du kan lese under her.

Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med stort innslag av utenlandske arbeidstakere fra land med høy smitte. For Oslo kommune, som en kommune med høy smitteandel og høy grad av arbeidsinnvandring, er det særlig viktig at reglene og kravene knyttet til testing og karantene er kjent og blir fulgt opp i forbindelse med at utenlandske arbeidstakere returnerer til Norge etter juleferien. 

Informasjon det er  viktig å være kjent med:

Regjeringen innførte 7. november 2020 nye krav til testing og karantene ved innreise til Norge. Regjeringen oppdaterte regelverket ble 13. desember 2020. Disse bestemmelsen vil få anvendelse for utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge. Informasjon er lagt ut på Folkehelseinstituttets nettsted om karantene og isolasjon. Se også statlige myndigheters informasjon om innreiserestriksjoner og innreisekarantene, der dere også finner egenerklæringsskjema knyttet til gjennomføring av karantene.

Hovedpunkter i regelverket:

  1. Arbeidstakere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal være i karantene i 10 døgn. Kravet om karantene gjelder ikke arbeidstakere fra Finland og Sverige som jevnlig (mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager) ankommer Norge for å arbeide, eller arbeidstakere fra EU-land som har lav smittespredning – «gule land».
  1. Arbeidstaker skal ved innreise også fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2p. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
  1. Utgangspunktet er at arbeidstakere som ankommer Norge skal oppholde seg på et karantenehotell i hele karanteneperioden. Dette gjelder imidlertid ikke dersom arbeidstakerne ved innreise til Norge kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Et slikt oppholdssted kan typisk være bolig som arbeidsgiver har leid til den ansatte, hotellrom eller annet et egnet sted som oppfyller kravene i bestemmelsen. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt egenerklæringsskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som bekrefter at oppholdsstedet oppfyller kravene.
  1. Arbeidstakerne bør også være informert om at de i innreisekarantene kan ikke gå på jobb eller møte andre kollegaer i denne perioden. Videre at de kun oppholder seg utenfor oppholdsstedet dersom de kan unngå nærkontakt med andre og de skal ikke benyttes offentlig transport annet enn ved reise til oppholdsstedet.
  1. Det gjøres videre oppmerksom på at Oslo kommune har et karantenehotell for innreisende til Norge som kommer via Oslo Havn og skal gjennomføre karantenetiden på et karantenehotell. Politiet henviser reisende som får innreisetillatelse og som skal oppholde seg på karantenehotellet til det aktuelle hotellet. Det går derfor ikke an å bestille plass på karantenehotellet for personer som planlegger reise til Norge. For arbeidsgiver er kostnaden ved karantenehotell 500 kroner pr. døgn.

Arbeidsplasser er en viktig formidlingsarena. Folkehelseinstituttet har også laget informasjon om hvordan arbeidsgivere bør følge opp smittevernreglene – se Råd for arbeidsplassen. Arbeidstilsynet følger opp at arbeidsgivere iverksetter smittverntiltak.

Kategorier
Nyheter

Oppdaterte overenskomster

Etter høstens tariffoppgjør blir alle overenskomstene fortløpende oppdatert. Hvis klubben din ønsker å få overenskomsten i bokformat er det bare å sende oss en mail på avd001@fellesforbundet.org så skal vi få kommet ut så raskt det lar seg gjøre.

Du kan også finne en digital versjon ved å trykke HER

Kategorier
Nyheter

Nyttige kurs for tillitsvalgte

Nyttige kurs for tillitsvalgte

Nå strammes det inn igjen på grunn av økt smitte i samfunnet. Dette gjør at en del bedrifter vil permittere eller si opp folk. Da gjelder det at dere tillitsvalgte veit hva dere skal gjøre.

Samtidig er det ikke så lett å avholde kurs og fysiske samlinger for å lære dere hva dere skal gjøre. Fellesforbundet har derfor laget to digitale kurs som kan være til hjelp for dere tillitsvalgte sånn at dere er bedre forberedt når de går inn i slike situasjoner.

Vi anbefaler alle våre tillitsvalgte å ta disse kursene, så er dere bedre rustet hvis det skulle ramme nettopp dere.

Digitalt kurs om oppsigelser finner dere ved å trykke HER

Digitalt kurs om Hovedavtalene finnere dere ved å trykke HER

Øvrige råd og tips til tillitsvalgte når det gjelder korona-situasjonen kan dere finne ved å trykke HER