Kategorier
Nyheter

Stengte grenser – hva nå?

Stengte grenser – hva nå?

Diverse spørsmål og svar om stengte grenser.

Gjelder innreiserestriksjonen for alle utlendinger?

Nei, utlendinger som er bosatt i Norge kan fortsatt reise inn. Karanteneregler gjelder for alle innreisende. Se også ytterlige unntak i pressemelding fra regjeringen (link nederst). Innreiserestriksjonen rammer blant annet mennesker som har sitt arbeid i Norge, men som er bosatt i utlandet.

Kan arbeidsgiver permittere pga stengte grenser?

I utgangspunktet er det kanskje lett å tenke at svaret er nei, men utgangspunktet må tas i Hovedavtalen. Hovedavtalen mellom LO og NHO forutsetter at det må foreligge et saklig grunnlag som gjør det nødvendig for bedriften å permittere ansatte (§ 7-1). Følgende fremgår av LOs kommentarer til denne bestemmelsen:

Som eksempel på saklig grunn kan nevnes ordremangel, vareopptelling, reparasjoner og ominnredning av arbeidslokalene av slik art og omfang at produksjonen helt eller delvis må innstille og med den følge at arbeidstakerne ikke kan beskjeftiges.
Det vil også være grunnlag for permittering dersom det er inntruffet slike uforutsette omstendigheter som nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Slike omstendigheter kalles force majeure. Som eksempler på hendinger som vil omfattes av denne bestemmelsen kan nevnes brann, strømbrudd, naturkatastrofer o.l. Også streik i annen bedrift kan etter omstendighetene være en slik uforutsett hending. Man må for øvrig merke seg at det ikke er tilstrekkelig at det er inntruffet slike uforutsette hendinger. Hendingene må i tillegg medføre at bedriften helt eller delvis må innstille og slik at det av den grunn ikke blir mulig å beskjeftige de arbeidstakere som permitteringen skal gjelde for.

Spørsmålet må vurderes konkret for hver enkelt bedrift, men det kan tenkes at det oppstår en situasjon som gjør at bedriftens produksjon stopper opp fordi noen av arbeidstakerne ikke kommer seg på jobb. Spørsmålet er da om man kan permittere de ansatte som kan komme seg på jobb, men som ikke kan sysselsettes.

Etter en tolkning av dagens praksis kan det gi saklig grunnlag for permittering. Mer uklart er det om ansatte som ikke kunne komme seg på jobb pga stengte grenser også kan permitteres i en slik situasjon. Selv om den direkte årsak til at disse ikke kan beskjeftiges er stengte grenser, kan heller ikke disse sysselsettes når produksjonen stopper opp, og det er liten grunn til å unnta også disse arbeidstakerne fra permitteringsvarsel. Det vil være opp til LO og NHO om hva som ligger i «saklig grunn».

Hele poenget med å kunne permittere er at det skjer forhold som i mer eller mindre grad er forhold utenfor arbeidsgivers kontroll som gjør det umulig å beskjeftige de ansatte på økonomisk forsvarlig vis. Og stengte grenser som fører til produksjonsstans vil i utgangspunktet være en omstendighet utenfor arbeidsgivers kontroll. Dersom arbeidsoppgavene er av en slik art at de krever fysisk tilstedeværelse, kan det derfor argumenteres for at det også er en åpning for å kunne permittere i en slik ekstrem omstendighet som stengte grenser innebærer. Forutsetningen må imidlertid være at aktiviteten i virksomheten må stanses/reduseres. Hvis produksjonen kan gå som normalt, på tross av at enkelte arbeidstakere ikke kommer seg på jobb, vil det ikke være saklig grunn til å foreta permittering.

Kan arbeidsgiver si opp de som ikke kan komme på jobb pga stengte grenser?

Nei, stengte grenser vil ikke utgjøre saklig grunnlag for oppsigelse.
Har arbeidsgiver lønnsplikt når arbeidstakeren ikke kan komme på jobb pga stengte grenser?
Nei, arbeidsgiver har da i utgangspunktet ikke lønnsplikt, med mindre annet følger av avtale.

Har en arbeidstaker som ikke kan komme seg på jobb i Norge pga stengte grenser, krav på dagpenger?

Dagpenger forutsetter at du er arbeidsledig eller permittert. Den som er utestengt fra arbeid vil i utgangspunktet også være uten arbeid. Signalene fra departementet er at en slik situasjon vil omfattes av dagpengereglene. Vi avventer nærmere avklaringer. Bor arbeidstakeren i Sverige kan vedkommende muligens ha krav på ytelser fra Sverige.

Har en arbeidstaker som ikke kan komme seg på jobb pga stengte grenser, krav på sykepenger?

Nei, ikke under dagens regler (per 28.01.2021). Dette forutsetter sykdom. Covid-19 eller mistanke om smitte kan gi rett til sykepenger. Av den grunn kunne de som var i myndighetspålagt karantene også ha rett til sykepenger. Dagens situasjon er imidlertid ikke omfattet av disse regler, og det må en ny lov- eller forskriftshjemmel til for å kunne utbetale sykepenger på grunn av stengte grenser.

Hvor finner jeg mer informasjon?